Schmid GmbH und Co. KG
Pumpen-Vertrieb - Technischer Großhandel
Teramostraße 38
D-87700 Memmingen

Telefon: +49 8331 / 98492-0
Telefax: +49 8331 / 98492-25
 


Geschäftsführer                                                     Einkauf / Verkauf
Brugger Norbert   Zeller Peter
Fon: 08331/98492-10   Fon: 08331/98492-11
..........................................   .........................................
Kaufm. Sachbearbeitung   Service / Verkauf
Brugger Anja   Honold Stefan
Fon: 08331/98492-14   Fon: 08331/98492-12
..........................................   ..........................................
Buchhaltung
  Anlagenbau
Brugger Anja   Böck Renate
Fon: 08331/98492-20   Fon: 08331/98492-0
..........................................   ..........................................
Anlagenbau
   
Böck Josef  
Fon: 08331/98492-0    
..........................................   ..........................................
Lager / Versand
   Lager / Verkauf
Lager / Verkauf
Brugger Renate    Schlichting Felix
Fon: 08331/98492-0    Fon: 08331/98492-0
..........................................   ....................................  .........................................


© 2022 Schmid GmbH und Co. KG - Teramostraße 38 - D-87700 Memmingen